Get Adobe Flash player

Tragrollen mit Doppel-KettenradV 4.32

V 4.80


Antriebselement:
Stahl 3/8 x 7/32" Z=12

Antrieb:
V 4.32 Stauantrieb
V 4.33 FestantriebAntriebselement:
Kunststoff 1/2 x 5/16" Z=14

Antrieb:
V 4.80 Stauantrieb
V 4.81 Festantrieb


V 5.00


V 5.10


Antriebselement:
Stahl 1/2 x 5/16" Z=14

Antrieb:
V 5.00 Stauantrieb
V 5.01 Festantrieb
V 5.02 Festantrieb verschweißt
V 5.00 R Stauantrieb einstellbar
Antriebselement:
Stahl 5/8 x 3/8" Z=15 verschweißt

Antrieb:
V 5.10 Festantrieb
V 5.20 Stauantrieb


V 5.12Antriebselement:
Stahl 3/4 x 7/16" Z=13 verschweißt